Ośrodek szkolenia
i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

O ośrodku

OŚRODEK SZKOLENIA MASZYNISTÓW

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów, działający przy Collegium Witelona, wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem PL/55/2021.

Collegium Witelona jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, z dniem 13 kwietnia 2007 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00044/2007, prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Ośrodek oferuje:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, także szkolenia dla kadry zarządzającej.
 • Pouczenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego
 • Pouczenia okresowe oraz doraźne dla kadry kolejowej
 • Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów
 • Szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty
 • Kursy kwalifikacyjne oraz egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na stanowisko: rewident taboru, manewrowy, ustawiacz i kierownik pociągu oraz warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opłaty za udział w usługach edukacyjnych prosimy uiszczać na konto Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Santander Bank Polska S.A. O/Legnica, nr 06 1090 2066 0000 0001 5061 2655, z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy kursu / szkolenia.".

Do pobrania:

Informacje o licencji

Wymagania:

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Opłata za kurs

Opłata za kurs wynosi 4200 zł (Studentom i Absolwentom Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przysługuje zniżka w wysokości 200 zł). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 miesięczne raty. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego rolę i odpowiedzialność w ruchu kolejowym, wymagania zawodowe i predyspozycje niezbędne do wykonywania pracyna tym stanowisku,
 • technologii transportu kolejowego, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji;
 • infrastruktury kolejowej,
 • radiołączności pociągowej,
 • pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych dotyczących lokomotyw,zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taborukolejowego,
 • zagrożeń występujących w ruchu kolejowym, 
 • podstawowych zasad fizyki.

Czas i miejsce:

Nabór na kolejną, V edycję kursu na licencję maszynisty rusza już od 8 sierpnia i będzie trwał do 30 września 2023 r. (warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób).

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 26, budynek D,

Kurs realizowany jest w wymiarze 317 godzin (w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych i 3 godziny zajęć praktycznych prowadzonych na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, zatwierdzoną przez UTK.

Dokumenty obowiązkowe:

 • podanie o przyjęcie na kurs oraz oświadczenie o niekaralności i oświadczenie RODO,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek znajdujący się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i orzekania, w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ważności świadectwa maszynisty.

Badania są wykonywane i opłacane indywidualnie przez kursantów (dopuszcza się udział uczestnika w kursie bez wskazanych badań. Jednakże informujemy, że badanie to jest niezbędne do uzyskania Licencji maszynisty. Brak wskazanego badania nie zwalnia z wniesienia opłaty za kurs).

Formularz zgłoszeniowy

Loading
Your message has been sent. Thank you!

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć


W Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów Collegium Witelona, 22 października ruszyła trzecia edycja kursu na Licencję maszynisty. Szkolenie będzie trwało cztery miesiące i zakończy się egzaminem, który odbędzie się również w naszym Ośrodku. Jest to przedostatnia edycja kursu organizowana na starych zasadach Otwarcie kolejnego kursu planowane jest na 17 grudnia 2022 r. Warto zauważyć, że spora część absolwentów poprzednich edycji naszych kursów znalazło już zatrudnienie u przewoźników kolejowych i zdobywa kolejne uprawnienia.
Wizyta młodzieży z Kielc

Pierwszego lutego 2022r. OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW przy Collegium Witelona gościł uczniów z Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, którzy przyjechali do nas w ramach wizyty studyjnej.

Młodzież uczyła się prowadzenia lokomotywy DG6 oraz zarządzania ruchem kolejowym za pośrednictwem symulatora SRK. W całym przedsięwzięciu pomagali studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z kierunku Logistyki i Transportu, którzy jednocześnie zasilają szeregi koła logistycznego.

zobacz galerię


Spotkania z uczniami

Z okazji Dnia Kolejarza, 25 listopada Witelonka zorganizowała dla uczniów ZSZ Złotoryja zajęcia z wykorzystaniem symulatorów kolejowych Symulator lokomotywy Dg6 został zakupiony w ramach współpracy z Pol-Miedź Trans Grupa KGHM

Witelonka dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespół Szkół w Chocianowie przygotowała warsztaty w laboratorium logistyki i transportu. Młodzież trenowała prowadzenie lokomotywy oraz zarządzanie ruchem kolejowym za pośrednictwem symulatora SRK.
Wpis do rejestru Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania

18 maja 2021 roku nasza Uczelnia została wpisana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do rejestru Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania.

Dzięki wpisowi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o różnego rodzaju szkolenia/kursy w obszarze kolejowym. Nasz Ośrodek szkolenia Maszynistów prowadzi obecnie szkolenia maszynistów przy wykorzystaniu symulatora pojazdu kolejowego, a od listopada 2021r., prowadzony jest również kurs na licencję maszynisty.

Ośrodek Szkolenia Maszynistów przy PWSZ w Legnicy, prowadzi również badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Z naszego symulatora korzystają również uczniowie szkół średnich w ramach organizowanych zajęć tematycznych. Dzięki czemu młodzież biorąca w nich udział, a która będzie decydować o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej. Zapraszamy wszystkich do współpracy

Studenci z Chocianowa oraz Złotoryi, mieli okazję gościc u nas na specjalnych warsztatach organizowanych przez Pana Magistra Pawła Andrzejczyka, w trakcie których mogli zasiąść za sterami i sami poprowadzić naszą maszynę


Nowy symulator

W styczniu bieżącego roku ruszyły prace nad stworzeniem nowej pracowni w murach naszej uczelni. Nasza placówka wzbogaciła się o symulator kolejowy dla maszynisty oraz symulator dla dyżurnego ruchu.

Wynikiem tego jest powstanie Ośrodka Szkolenia Maszynistów prowadzonego przez Prezesa UTK i wpisana jest pod numerem w rejestrze UTK: PL/55/2021 .

Jednym z kierunków, który będzie mógł skorzystać z naszego sprzętu jest Logistyka i Transport, która posiada do wyboru specjalizację Inżynieria transportu kolejowego- specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Symulator pozwoli studentom na zdobycie wiedzy dotyczącej sterowania ruchem kolejowym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej.

Dodatkowo nasza uczelnia jest obecnie w trakcie prowadzenia kursów, z których skorzystać może każdy. Koszt takiego kursu to 4000zł. Dla studentów dostępna była dodatkowo zniżka. Druga edycja kursu zaplanowana jest na 19.02.2022 roku, a jej koniec planowany jest na czerwiec. Kurs obejmuje 325 godzin w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych oraz 3 godziny zajęć praktycznych na symulatorze.

Kontakt

Lokalizacja

Biuro 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A,Budynek D, Pokój 26
Sala dydaktyczna z symulatorem ul. Sejmowa 5A 59-220 Legnica pokój 221 (2. piętro), budynek C

Telefon:

+48 76 723 23 29

Deklaracja dostępności Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona na niektórych elementach nie posiada właściwego kontrastu, z formularzem jest skojarzona więcej niż jedna etykieta, niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Piech.
 • E-mail: pawel.piech@collegiumwitelona.pl
 • Telefon: 76 723 23 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Adres: ul. Sejmowa 5a 59-220 Legnica
 • E-mail: pawel.piech@collegiumwitelona.pl
 • Telefon: 76 723 23 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynkach COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa znajdują się całodobowe posterunki ochrony.

Na portierni ochrony w budynkach Uczelni funkcjonuje system monitoringu wizyjnego (kamery na każdej kondygnacji i na zewnątrz budynku) oraz centrale systemu antywłamaniowego. Drzwi wejściowe do budynków mają samozamykacze oraz podpory drzwiowe, które umożliwiają dogodne wejście osobom z niepełnosprawnościami, w tym osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Drugie drzwi wejściowe wewnętrzne otwierają się automatycznie oraz posiadają funkcję blokowania ich w stanie otwartym przez pracowników ochrony budynku. Jednocześnie w przypadku wyłączenia lub zaniku energii elektrycznej otwierają się samoczynnie.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind;

W COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa umieszczone są tablice informacyjne o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, odblaskowe znaki ewakuacyjne oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Na korytarzach, przy salach dydaktycznych, biurach administracyjnych oraz toaletach są umieszczone tabliczki z informacją dotyczącą danego pomieszczenia, również pisane alfabetem Braille’a.

W budynkach szerokość korytarzy i dojść do pomieszczeń wynosi około 200 cm.

Wejścia do pomieszczeń biur administracji, sal wykładowych i dydaktycznych oraz toalet, mają szerokość w świetle 90 cm i są bezprogowe.

Budynki wielokondygnacyjne Uczelni posiadają windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami: szerokość drzwi wejściowych do windy w świetle 90 cm, w kabinie zamontowano poręcze, przyciski wyboru pięter oznaczone alfabetem Braille’a, wyświetlacz, system zapowiedzi głosowych oraz pętlę indukcyjną.

Budynki „A” i „C” posiadają po dwie windy dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Na kondygnacjach, do których nie dojeżdżają windy zostały umieszczone platformy schodowe. Budynki wielokondygnacyjne Uczelni posiadają na wyposażeniu krzesełka ewakuacyjne, a na wyposażeniu Domu Studenta jest schodołaz kroczący. Wprowadzono  procedury ewakuacyjne oraz prowadzone są systematyczne ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników i studentów Uczelni, które obejmują również procedurę ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 

W budynkach na każdym piętrze znajdują się po dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych, szerokich ok. 200 cm, zostały zamontowane poręcze po obu stronach.

Chodniki i dojścia do budynków wykonane są z kostki betonowej, umożliwiającej bezproblemowe poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.

 • Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;

Na terenie Uczelni zostały obniżone krawężniki, wyniesiono przejście dla pieszych na równi z chodnikiem, oznakowano je polami uwagi dla osób niedowidzących. Na kondygnacjach, do których nie dojeżdżają windy zostały umieszczone platformy schodowe. Przy wejściach bocznych do budynku, usytuowanych poniżej poziomu terenu, istnieją pochylnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniach biurowych, salach dydaktycznych i na korytarzach budynków są zamontowane głośniki, w windach funkcjonują klawisze opisane również alfabetem Braille’a oraz funkcjonują pętle indukcyjne.

Uczelnia posiada system Listen EVERYWHERE, który składa się z następujących elementów: sieciowy serwer transmisji dźwięku, nadajnik podczerwieni, przenośne odbiorniki podczerwieni z indywidualną pętlą indukcyjną oraz ładowarką. System umożliwia transmisję dźwięku z mikrofonów w sali wykładowej do przenośnych odbiorników podczerwieni. Odbiorniki podczerwieni przez indywidualną pętlę indukcyjną przekazują głos wykładowcy do aparatu słuchowego studenta z ubytkiem słuchu. Istnieje też możliwość transmisji dźwięku przez sieć Wi-Fi. W tym wariancie słuchacz uruchamia na swoim smartfonie dedykowaną aplikację, która łączy się z serwerem i odbiera głos wykładowcy przez słuchawki podłączone do smartfonu.

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;

Na terenie Uczelni jest 6 miejsc wyznaczonych i oznakowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach;

Osoba niepełnosprawna może wejść na teren Uczelni z psem asystującym, który jest wyposażony w uprząż, a osoba z niepełnosprawnością posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i ma zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.  

 • Koniecznie podaj też informację o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jeżeli nie ma takiej możliwości, także o tym poinformuj.

Uczelnia nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Student głuchy lub słabosłyszący, który potrzebuje tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego, może zgłosić taką potrzebę na co najmniej 3 dni robocze w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, pok. 30, bud. A.